Koninklijke Gentse Watersport Vereniging vzw

Aanlegsteigers :    Snepdijk  9000 – Gent

Maatschappelijke zetel :     Luchterenkerkweg 16 9031 Drongen

 

GDPR

GEGEVENSBESCHERMING 25 MEI 2018

PRIVACY POLICY CLUBLEDEN KGWV

 

1.    Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Koninklijke Gentse Watersport Vereniging VZW

Luchterenkerkweg 16   9031 DRONGEN

E-mailadres : info@kgwv.be

2.    Aan wie is dit gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze vroegere, huidige en toekomstige ledenklanten of personen die belangstelling hebben getoond voor lidmaatschap.

 

 

3.    Welke categorieŽn van persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende informatie:

-       Algemene persoonlijke informatie, zoals naam, voornaam, taal, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke stand.

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Deze informatie kan afkomstig zijn van:

-       Externe partners of dataleveranciers

-       Overheidsinstanties (KBO, Belgisch Staatsblad,…)

-       Uw publieke websites of social media activiteiten

-       Het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail,  doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieŽn

Deze informatie kan gebruikt worden om u te contacteren, om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden.

 

4.    Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt met uw toestemming:

-       In het geval u ons bepaalde vragen stelt via onze website of per telefoon

-       Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten

-       Om u te kunnen contacteren bij calamiteiten

U kan uw toestemming op elk moment intrekken (zie verder: uitoefening van uw rechten).

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons als VZW rusten, oa.:

-       Voor de boekhoudkundige verwerking

-       Om uw rechten als consument te garanderen

-       Verwerking of mededeling aan de bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties

-        

5.    Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.

Uw persoonsgegevens  kunnen worden doorgegeven aan openbare instanties (bv.  Vlaamse Waterweg, Scheepvaartpolitie, e.d)

Uw persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan:

-       Boekhoudkantoor

-       VVW (KGWV is aangesloten bij de federatie VVW oa. Ivm met het Ankerproject)

 

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan ontvangers buiten de Europese Unie

 

6.    Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de relatie en nadien gedurende de periode van de wettelijke verjaringstermijnen.

 

7.    Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen.

 

8.    Welke zijn uw rechten?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken totdat het geschil is beslecht.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens in de gevallen bedoeld in de wet.

 

9.    Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

 

10.  Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:

Koninklijke Gentse Watersport Vereniging VZW

Luchterenkerkweg 16  9031 DRONGEN

Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres

info@kgwv.be

We volgen dit zo snel mogelijk op. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommission.be.